§1
1. Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z w/w Samochodem: kluczyk, dowód rejestracyjny oraz
ważną polisę OC/AC/NW.
2. Wynajmujący oświadcza, że Samochód jest w pełni sprawny

§ 2
1. Najemca zwraca Samochód w terminie, na jaki została zawarta Umowa. Najemca
zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Wynajmującego o miejscu i
terminie zwrotu. Samowolne przedłużenie okresu najmu powyżej godziny powoduje pobranie
dodatkowej opłaty w wysokości ustalonej za dobę wypożyczenia. Samowolne przedłużenie
okresu najmu powyżej doby powoduje przekazanie informacji o przywłaszczeniu Samochodu
organom ścigania.
2. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Samochodu z taką samą ilością paliwa jaką
otrzymał oraz czysty. Za ewentualne braki paliwa Wynajmującemu należy się dodatkowa opłata
w wysokości brakującej ilości litrów paliwa pomnożonych przez 10,00 zł brutto. Koszt mycia i
sprzątania wynosi 200,00 zł brutto.

§3
1. Samochód posiada ubezpieczenie OC/AC/NW. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z
postanowieniami Polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia Samochodu i przestrzegać
zawartych w warunkach postanowień.
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia Samochodu oraz szkody
na osobie, które to zdarzenia nie są objęte zakresem Polisy OC/AC/NW. W szczególności
Najemca zobowiązuje się do poniesienia pełniej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych
szkód wynikłych z prowadzenia Samochodu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem
narkotyków oraz środków odurzających jak również przypadku oddalenia się z miejsca
wypadku lub kolizji przed przybyciem Policji.

§4
1.Samochód może poruszać się tylko na terenie Polski. W przypadku wyjazdu za granicę należy
poinformować o tym fakcie. Jeśli to nie nastąpi, wszelkie koszty awarii, sprowadzenia oraz
pozostałe ponosi Najemca.

§5
Zakaz palenia, spożywania posiłków i napojów alkoholowych w Samochodzie. Jeżeli Najemca
nie będzie przestrzegał zakazu, kaucja zostanie u Wynajmującego.

§6
1. Podpisanie umowy o wynajęcie samochodu oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu, a także akceptację przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń
dokonanych między Wynajmującym a Najemcą.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Najemcy, które mogą zostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas wynajmu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.